Vykdydami veislininkystės programą, kiekvienais metais pasiūlome bandų gerinimui naujus, gerai įvertintus bulius.

Bendradarbiaudami su užsienio partneriais, pasinaudojame jų patirtimi ir įvežame į Lietuvą tik vertingiausią, griežtus kriterijus atitinkančią veislinę medžiagą.

Pagrindiniai mūsų partneriai esate JŪS, gerbiamieji Lietuvos ūkininkai.
Mūsų įmonė dirba Jūsų labui.

AB „Lietuvos veislininkystė“ valdymo organai

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija (įmonės kodas 188675190, https://zum.lrv.lt) atstovauja valstybę ir jai priklauso 4116005 AB „Lietuvos veislininkystė“ akcijos (98,95% visų akcijų). Akcijos nominali vertė 0,29 Eur, įstatinio kapitalo vertė – 1206302.56 Eur (4159664 akcijos x 0.29 Eur).
AB „Lietuvos veislininkystė“ valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba. Bendrovės vienasmenis valdymo organas – Bendrovės direktorius.
Valdybos pirmininkas – Evaldas Pranckevičius, Žemės ūkio ministerijos programi-nio, projektinio valdymo ir analizės skyriaus vedėjas (nuo 2017 06 08 naujai išrinktas valdybos nariu, nuo 2017 07 10 išrinktas valdybos pirmininku), Modestas Važnevičius, Žemės ūkio ministerijos teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėjas (nuo 2019 01 08 išrinktas valdybos nariu), Vita Jurgilienė, Žemės ūkio ministerijos finansų skyriaus vyriausioji specialistė ( nuo 2019 01 08 išrinkta valdybos nare), Evaldas Antaniūnas, Žemės ūkio ministerijos turto ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas (nuo 2019 04 25 išrinktas valdybos nariu), Vilius Žiogas, ūkininkas (nuo 2017 06 08 išrinktas nepriklausomu valdybos nariu), Romanas Kančauskas, AB „Lietuvos geležinkeliai“ turto valdymo paslaugų centro klientų aptarnavimo departamento Šiaulių regiono skyriaus pastatų ūkio vyriausiasis inžinierius (nuo 2017 06 08 išrinktas nepriklausomu valdybos nariu.
Atlygis nepriklausomiems valdybos nariams mokamas pagal 2017 m. birželio mėn. 8 d. AB „Lietuvos veislininkystė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintą Nepriklausomo valdybos nario atlygio apmokėjimo tvarkos aprašą (aprašo pakeitimas 2019 04 25, AB „Lietuvos veislininkystė“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas Nr.2) t.y. mokamas fiksuotas 200 eurų atlygis už kiekvieną bendrovės valdybos posėdį, kuriame nepriklausomas valdybos narys dalyvauja. Per ataskaitinius 2018 metus nepriklausomiems valdybos nariams buvo priskaičiuotas atlygis už veiklą valdyboje sumoje 1300,00 Eur.
AB „Lietuvos veislininkystė“ direktorius - Gediminas Valiulis, šiose pareigose dirba nuo 2012 01 02, išsilavinimas – aukštasis, profesinė patirtis – 21 metai vadovaujančio darbo.

Bendrovės valdymo - organizacinė struktūra: